Vacature | Projectleider Infrastructuur bij KASK

School of Arts KASK-Koninklijk Conservatorium is op zoek naar een projectleider infrastructuur.  

Toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze betrekking moet je op datum van indiensttreding voldoen aan de algemene voorwaarden van V.106 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013:

onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie (afwijking hierop is mogelijk conform artikel V.107 van de Codex);

 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • houder zijn van een vereist bekwaamheidsbewijs; een diploma van master
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van het beoogde ambt;
 • voldoen aan de dienstplichtwetten;
 • de lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt


Taakomschrijving

 • je ondersteunt de beoefening van de kunsten, het onderwijs, onderzoek en de dienstverlening door personeelsleden en studenten van de school of arts op infrastructureel vlak;
 • je initieert en coördineert kleine infrastructurele werken in functie van de beoefening van de kunsten, en beheert de gebouwen in functie van het infrastructureel beleid op de campussen,
 • je volgt grotere infrastructurele dossiers op, en bent daarbij verbindingspersoon tussen de vakgroepen, het facilitair team en de directie ‘Infrastructuur
 • je coördineert en implementeert in de school of arts het infrastructureel beleid binnen de beleidskaders uitgezet door de Raad van de school of arts en het hogeschoolbestuur, in nauwe samenwerking met het team facilitair beheer school of arts en de directie Gebouwen en Facilitair Beheer van de Hogeschool Gent;
 • je initieert subsidiedossiers in functie van werken aan het historisch patrimonium op de campussen en volgt deze dossiers op;
 • je staat in voor het veiligheidsbeleid (preventie, evacuatie…) en draagt ertoe bij dat je collega’s kunnen werken in een veilige omgeving die in voldoende mate aangepast is aan de behoeften, normen en reglementeringen, en waarin aandacht is voor alle aspecten van het welzijn en de veiligheid;
 • je bouwt een professionele werkrelatie uit met je collega’s, neemt deel aan interne vergaderingen, je werkt nauw samen met andere decanaatsmedewerkers, vakgroepvoorzitters, ateliermeesters en –coördinatoren;
 • Je bent flexibel in functie van aan veranderingen in takenpakket en werkomstandigheden.


Competentievereisten

 • je hebt ervaring met projectmanagement met betrekking tot infrastructuur;
 • je hebt ervaring met infrastructuurbeleid en -beheer in de publieke, en bij voorkeur culturele en artistieke sector;
 • je hebt ervaring met historische gebouwen en sites en het beheer daarvan in functie van hedendaagse noden;
 • je hebt interesse voor beeldende kunst, muziek, vormgeving, film, theater, architectuur… en een positief engagement naar jonge kunstenaars;
 • je bent georganiseerd en kan planmatig te werk gaan;
 • je weet beschikbare middelen optimaal in te zetten;
 • je gaat pragmatisch te werk, bent flexibel ingesteld en stelt het doel voorop;
 • je bent communicatief ingesteld en kan mensen overtuigen en tot een consensus brengen;
 • je beschikt naast een kennis van het Nederlands ook goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Engels;
 • je beschikt over goede vaardigheden met relevante software: MS office, Acrobat, Autocad;
 • je toont betrokkenheid bij het pedagogisch project van KASK & Koninklijk Conservatorium in het bijzonder, en van de Hogeschool Gent in het algemeen.


Salaris

De verloning is afhankelijk van de functieklassegerelateerde ervaring en het curriculum vitae van de kandidaat en situeert zich in de klasse A, tussen de salarisschaal A11 (minimum) en de salarisschaal A22 (maximum) (maandelijkse bruto aanvangswedde aangepast aan de huidige index in geval van 0 jaar anciënniteit: A11: 3.114.24 €, A12: 3.428,80 €, A21: 3.449,30 €, A22: 3.808,62 €). Voor meer details over deze salarisschaal m.b.t. anciënniteit: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van het dossier.

We bieden gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod, 36 dagen vakantie per volledig kalenderjaar voor een voltijdse betrekking en een personeelskaart met extra voordelen.


Aanwerving

We bieden een tijdelijke contractuele betrekking voor een volume van 100% voor een periode van één jaar met ingang ten vroegste vanaf 01-03-2019. Na een contract van één jaar kan deze aanwerving op basis van een positieve evaluatie worden verlengd.


Kandidaatstelling

Je kan kandideren voor deze vacature tot en met uiterlijk 03-03-2019, uitsluitend via http://www.hogent.be/vacatures, met toevoeging van jouw curriculum vitae en een motivatiebrief.

Enkel tijdige kandidaatstellingen zijn geldig.

Je kandidaatstelling moet jouw curriculum vitae, kopie van het hoogst behaalde diploma en een motivatie voor de betrekking bevatten.

De procedure start met een preselectie op dossier en dit op basis van de competentievereisten zoals hierboven vermeld. Alleen de kandidaten die op basis van hun kandidaatstelling aantonen dat ze aan de competentievereisten voldoen, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Indien in een eerste ronde selectiegesprekken niet tot een definitieve keuze kan worden besloten, kunnen geschikt bevonden kandidaten uitgenodigd worden voor een tweede gespreksronde.

De indicatieve timing van de selectiegesprekken is eind februari 2019.

Vragen over de functie kunnen gecommuniceerd worden aan Wim De Temmerman, decaan. Dit verloopt enkel via e-mail (wim.detemmerman@hogent.be).

De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners