Algemene voorwaarden websites

Algemeen

De websites vai.be, archiefhub.vai.be, crm.vai.be en festivalvandearchitectuur.be, hierna benoemd als ‘onze websites’, zijn eigendom van Vlaams Architectuurinstituut vzw, Jan Van Rijswijcklaan 155, 2018 Antwerpen, e-mail: info@vai.be, tel. +32 (0)3 242 89 70, hierna genoemd ‘VAi’.

Door de toegang tot en het gebruik van onze websites verklaart u zich als gebruiker van onze websites uitdrukkelijk akkoord met onze voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van onze websites, alsook de op onze websites afgebeelde illustraties, de paginavormgeving, de ter beschikking gestelde gegevens, de teksten, beelden alsook de in verband met de website gebruikte software zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan VAI of aan derden waarmee VAI daaromtrent contractuele afspraken heeft. U erkent deze intellectuele eigendomsrechten en verbindt zich ertoe zich te onthouden van elke inbreuk op deze rechten.

De teksten van VAI op de website archiefhub.vai.be worden in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding - Gelijk delen internationaal 4.0 (CC-BY-SA 4.0) licentie. Onder deze licentie mogen deze teksten worden gekopieerd, bewerkt en verspreid onder de volgende voorwaarden:

  • De gebruiker dient bij het werk de door de maker of de licentiegever aangegeven naam te vermelden en een link naar de licentie te plaatsen.
  • Indien de gebruiker het werk heeft bewerkt kan het daaruit ontstane werk uitsluitend onder dezelfde licentie als het originele werk worden verspreid.

Alle andere werken (zoals o.m. foto's, afbeeldingen, videofragmenten, downloadbare pdf-documenten, software en databanken) vallen niet onder deze Creative Commons licentie, tenzij uitdrukkelijk bij deze werken anders zou bepaald zijn.

Databanken en open data

Gegevens uit de databank(en) van VAI zijn vrij te consulteren via onder meer archiefhub.vai.be en vai.be/gebouwen. De eigendom van en de auteursrechten op deze databank(en) berusten bij VAI.

VAI kan bepaalde datasets of gegevens voor gratis hergebruik aanbieden via eigen en andere online kanalen en platforms, in de mate dat er geen inbreuk gepleegd wordt op de wet betreffende het auteursrecht of/en de privacywetgeving (zie privacybeleid), of andere wetgeving die in dit verband van toepassing zou zijn. U vindt hierover meer informatie op onze websites.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op onze websites is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

VAI levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal VAI de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. VAI kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op onze websites.

De gebruiker of bezoeker die informatie aan VAI doorgeeft, of zelf toevoegt, wijzigt of aanvult via vai.be of crm.vai.be is aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van deze informatie. De gebruiker bevestigt dat deze verstrekte informatie geen inbreuk maakt op de (intellectuele) eigendomsrechten van derden. De gebruiker zal VAI dan ook vrijwaren tegen elke vordering die door derden wegens een inbreuk op (intellectuele) eigendomsrechten tegen VAI zou worden gesteld.

De inhoud van onze websites (links inbegrepen) kan zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. VAI behoudt zich het recht voor om berichten of reacties te weren, zonder hiervoor enige verantwoording af te leggen.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via onze websites ter beschikking wordt gesteld, kan u ons steeds contacteren.

VAI geeft geen garanties voor de goede werking van onze websites en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van onze websites of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van onze websites.

VAI kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van onze websites, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

Onze websites kunnen hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar websites of pagina’s van derden impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. VAI verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of andere kenmerken van deze websites van derden en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

VAI heeft de nodige redelijke inspanningen verricht om de auteursrechthebbenden van teksten, foto's, videofragmenten en afbeeldingen of andere werken op onze websites of in onze online (pdf) publicaties te vinden en/of te lokaliseren. Ondanks onze inspanningen is het mogelijk dat we niet alle rechthebbenden konden traceren. Indien u van oordeel bent dat u de rechthebbende bent van bepaalde van deze werken, en u zich benadeeld voelt, dan verzoeken wij u contact op te nemen met ons, zodat het verder gebruik van deze werken zonder uw toestemming kan worden stopgezet.

Gegevensbeschermingsbeleid

VAI hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert ten volle uw persoonlijke levenssfeer. VAI behandelt en beschermt uw persoonsgegevens dan ook op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens leeft VAI evident de wet na, d.w.z. vanaf 25 mei 2018 de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de gegevensbescherming (beter bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming of de ‘GDPR’) of enig ander wetgevingsbesluit dat deze wijzigt.

We nodigen u uit om ons gegevensbeschermingsbeleid zorgvuldig te lezen zodat u het beleid van VAI op dit gebied kent en begrijpt. Deze verklaring wordt regelmatig bijgewerkt. Wij zullen u op de hoogte brengen via de gebruikelijke communicatiekanalen indien er belangrijke wijzigingen zijn aangebracht.

Cookies

Tijdens een bezoek aan onze websites kunnen cookies op de harde schijf van uw computer worden geplaatst om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. VAI kan gegevens verzamelen als u onze websites bezoekt, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website waarlangs u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

Meer informatie leest u in ons cookiebeleid (Engels).

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken te Brussel bevoegd.

Contactadres

Vlaams Architectuurinstituut vzw
Jan Van Rijswijcklaan 155
2018 Antwerpen
Tel. +32 (0)3 242 89 70
info@vai.be