Project submission Flanders Architectural Review N°16

Submit your projects for the Flanders Architectural Review N°16 here. Read all the editorial and practical guidelines in the Call for Projects.

Architectuurboek Vlaanderen N1 16 SEO

1. Algemene projectgegevens
Kies een duidelijke en toegankelijke projecttitel. Gebruik eigennamen en/of beschrijvende termen. Vermijd (interne) projectcodes. | Choose a clear and accessible project title. Use proper nouns and/or descriptive terms. Avoid (internal) project codes.
Onder de architect verstaan wij de persoon / de eenmanszaak / de vernnootschap / het samenwerkingsverband / het collectief dat het architecturaal auteurschap van het project draagt. Individuele leden van het ontwerpteam (projectleiders en -medewerkers, adviseurs, onderaannemers e.d.) kunnen verderop in dit formulier bij naam genoemd worden. | By the architect we mean the person / the sole proprietorship / the partnership / the temporary collaboration / the collective that bears the architectural authorship of the project. Individual members of the design team (project leaders and collaborators, consultants, subcontractors, etc.) can be mentioned by name later in this form.
Selecteer meerdere categorieën indien van toepassing. | Select multiple categories if applicable.
Geef aan of het gaat om een gebouwd project, een niet-gerealiseerd project, een onderzoeksproject, een masterplan, een kunstwerk, ... | Indicate whether it concerns a built project, an unrealized project, a research project, a master plan, a work of art, ...
Geef aan of het project voortkomt uit een private opdracht, een architectuurwedstrijd of een andere aanbestedingsprocedure (bv. Open Oproep, WinVorm), een studieopdracht, eigen initiatief, ... | Indicate whether the project is the result of a private assignment, an architecture competition or another tendering procedure (e.g. Open Call, WinVorm), a study assignment, own initiative, ...

2. Locatie
Indien niet van toepassing, vul 'nvt' in. | If not applicable, fill in 'nvt'.
Indien niet van toepassing, vul 'nvt' in. | If not applicable, fill in 'nvt'.
Indien niet van toepassing, vul 'nvt' in. | If not applicable, fill in 'nvt'.
Indien niet van toepassing, vul 'nvt' in. | If not applicable, fill in 'nvt'.
Indien niet van toepassing, vul 'nvt' in. | If not applicable, fill in 'nvt'.

3. Documentatie
Beschrijf uw project. Gebruik max. 2.000 tekens (inclusief spaties). | Describe your project. Use up to 2,000 characters (including spaces).
Omschrijf hier de uitzonderlijke kwaliteiten van het project die u aan de redactieraad van het Architectuurboek Vlaanderen wil meegeven. Gebruik max. 2.000 tekens (inclusief spaties). | Describe here the exceptional qualities of the project that you would like to pass on to the editorial board of the Flanders Architectural Review. Use up to 2,000 characters (including spaces).
N.B.: Volg de richtlijnen voor de naamgeving van bestanden bij het opladen van foto's en tekeningen.
Please follow the guidelines for file names before submitting images and drawings.
Maximaal 5 afbeeldingen. Maximaal 16 Mb per bestand. Toegelaten bestandsformaten: .png en .jpg. Maximum 5 images. maximum 16 Mb per file. | Allowed file formats: .png and .jpg.
Maximaal 5 documenten. Maximaal 16 Mb per bestand. Toegelaten bestandsformaten: .pdf. Maximum 5 documents. Maximum 16 Mb per file. | Allowed file formats: .pdf.

4. Technische informatie
Bruto vloeroppervlakte in m², afgerond tot de m². Indien niet van toepassing, vul 'nvt' in. | Gross floor area in m², rounded to m². If not applicable, fill in 'n/a'.
Bruto bouwvolume in m³, afgerond tot de m³. Indien niet van toepassing, vul 'nvt' in. | Gross building volume in m³, rounded to m³. If not applicable, fill in 'n/a'.
Totale bouwkost in € (excl. btw), afgerond tot de €. Indien niet van toepassing, vul 'nvt' in. | Total construction cost in € (excl. VAT), rounded to the nearest €. If not applicable, fill in 'n/a'.
Totale bouwkost in € / m² (excl. btw), afgerond tot de € / m². Indien niet van toepassing, vul 'nvt' in. | Total construction cost in € / m² (excl. VAT), rounded to € / m². If not applicable, fill in 'n/a'.
Benoem hier alle leden van het ontwerpteam met voornaam en naam, gescheiden door komma's.| Specify all members of the design team here by first name and surname, separated by commas.
Benoem hier alle partijen die naast de architect(en) en de opdrachtgever(s) betrokken zijn bij het ontwerp en de uitvoering van het project. Benoem voor elke partner de naam, de vestigingslocatie en de rol binnen het project (vbn. hoofdaannemer, onderaannemers, studiebureaus, ingenieurs, kunstenaars, landschapsontwerpers, etc.). | Specify all parties involved in the design and implementation of the project, in addition to the architect(s) and the client(s). State the name, location and role within the project for each partner (e.g. main contractor, subcontractors, engineering firms, engineers, artists, landscape designers, etc.).

5. Contactgegevens
Wij hebben voor iedere inzending een duidelijk aanspreekpunt nodig namens de architect én namens de opdrachtgever.Wij gebruiken deze contactgegevens uitsluitend voor redactionele doeleinden, zoals het opvragen van bijkomende informatie en documenten, nader onderzoek naar de achtergrond van de ontwerpvraag, het organiseren van projectbezoeken, etc.
For every submission we need a clear point of contact on behalf of the architect and on behalf of the client. We use these contact details exclusively for editorial purposes, such as requesting additional information and documents, further research into the background of the design brief, organizing project visits, etc.

6. Gegevensverwerking
Het Vlaams Architectuurinstituut biedt op zijn website een gebouwendatabank aan. Dit is een online digitaal archief over hedendaagse architectuur in Vlaanderen en Brussel. De gebouwendatabank bestaat uit een publiek en een niet-publiek deel.
Wanneer u gegevens doorstuurt, verklaart u zich akkoord dat deze gegevens in het niet-publieke deel van de gebouwendatabank worden opgeslagen met de mogelijkheid dat het VAi deze gegevens in de toekomst gratis internationaal ontsluit via het publieke deel van de gebouwendatabank. Contactgegevens zullen nooit ontsloten worden via het publieke deel van de gebouwendatabank. Voor de duur dat de auteursrechten op de gegevens geldig zijn, blijven deze uiteraard uw eigendom. U geeft echter de toestemming aan het VAi deze gegevens gratis mee te delen aan het publiek. U staat borg voor de inhouden die u aanlevert en garandeert dat u bevoegd bent om de gegevens op te laden op het niet-publieke deel van de gebouwendatabank. U geeft met andere woorden de rechten in licentie waar u houder van bent en zeggenschap over heeft. U hebt op elk moment het recht deze gegevens te laten wijzigen of verwijderen.
The Flanders Architecture Institute offers a building database on its website. This is an online digital archive about contemporary architecture in Flanders and Brussels. The building database consists of a public and a non-public part.
By submitting your data, you agree that this data will be stored in the non-public part of the building database with the possibility that the VAi will use this data in the future. free international access via the public part of the building database. Contact details will never be made accessible via the public part of the building database. As long as the copyrights to the data are valid, they remain your property. However, you give permission to the VAi to communicate this information to the public free of charge. You guarantee the content you provide and you guarantee that you are authorized to upload the data to the non-public part of the building database. In other words, you are licensing the rights that you own and control. You have the right to have this data changed or deleted at any time.