Subsidies

Wist je dat je als architect in aanmerking komt voor verschillende subsidies? Op deze pagina vind je een introductie tot de verschillende mogelijkheden.

Kunstendecreet

Het Kunstendecreet regelt de ondersteuning van de professionele kunsten in Vlaanderen. Als aanvrager ben je actief in minstens één van de volgende disciplines:

 • Architectuur en Vormgeving
 • Beeldende kunsten, Audiovisuele kunsten en Fotografie
 • Podiumkunsten
 • Muziek
 • Transdisciplinaire en Cross-sectorale kunsten

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media/afdeling Kunsten staat in voor de uitvoering van het Kunstendecreet. Iedere subsidieaanvraag wordt beoordeeld door een commissie, samengesteld uit de pool van beoordelaars.

Subsidies binnen het Kunstendecreet

Hieronder vind je een overzicht van de subsidies binnen het Kunstendecreet waarvoor je als architect in aanmerking komt. Lees voor een gedetailleerde omschrijving van de subsidie en de beoordelingscriteria deze informatiebundel. Op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media kan je zoeken op maat via de Subsidiewijzer.

We spreken hier steeds met de algemene term 'kunstenaar', waar je als ontwerper ook onder valt.

Projectsubsidie

  Een projectsubsidie biedt ondersteuning bij verschillende initiatieven die in tijd en doelstelling beperkt zijn. Denk bijvoorbeeld aan een tijdelijke tentoonstelling, publicatie of workshop. Projecten kunnen zowel kort- als langlopend zijn, met een maximum van drie jaar. Sinds 2021 kan je een projectsubsidie niet meer combineren met een werkingssubsidie.

  Het bedrag bepaal je zelf.

  Indiendata:

  • 15 september voor projecten die starten in de eerste jaarhelft van het daaropvolgende jaar. Ten laatste 15 januari van het volgende jaar wordt de beslissing bekendgemaakt.
  • 15 maart voor projecten die starten in de tweede helft van hetzelfde jaar. Ten laatste 15 juli van hetzelfde jaar wordt de beslissing bekendgemaakt.

  Beurs

  Een beurs biedt individuele professionele kunstenaars financiële ondersteuning om nieuwe ideeën te ontwikkelen of andere wegen te verkennen. Een beurs kan niet worden aangevraagd door een kunstwerker zoals bijvoorbeeld een curator. Het Kunstendecreet maakt een onderscheid tussen:

  • Opkomend talent: Deze beurs loopt maximaal één jaar en bedraagt 7500 euro. De beurs is bestemd voor jonge kunstenaars die minstens één jaar geleden hun basisstudie in de kunsten afrondden of geen kunstenstudie volgden maar al meer dan jaar bezig zijn met hun artistieke loopbaan.
  • Bewezen talent: Deze beurs loopt maximaal drie jaar en bedraagt 12.000 euro op jaarbasis. De beurs is voorbehouden voor gevestigde kunstenaars die een sterker ontwikkelde artistieke praktijk hebben.

  In tegenstelling tot de projectsubsidie moet bij een beurs geen project of tegenprestatie gerealiseerd worden.

  Indiendata:

  • 15 september voor beurzen die starten in de eerste jaarhelft van het daaropvolgende jaar. Ten laatste 15 januari van het volgende jaar wordt de beslissing bekendgemaakt.
  • 15 maart voor beurzen die starten in de tweede helft van hetzelfde jaar. Ten laatste 15 juli van hetzelfde jaar wordt de beslissing bekendgemaakt.

  Werkingssubsidie

  Een werkingssubsidie ondersteunt kunstenorganisaties uit Vlaanderen en Brussel voor een periode van vijf of tien jaar. Werkingssubsidies zijn bedoeld voor organisaties die professioneel actief zijn.

  Het bedrag bepaal je zelf.

  Indiendatum:

  • 1 december 2021

  Internationale presentatieprojecten

  De subsidie internationaal presentatieproject biedt financiële ondersteuning voor de presentatie van nieuwe of bestaande kunstproducties in het buitenland. De presentatie moet plaatsvinden op een presentatieplek met internationale uitstraling. Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met de prioritaire landen en regio's in het Vlaams internationaal cultuurbeleid.

  Het maximale bedrag dat je voor een internationaal presentatieproject kan ontvangen, is 50.000 euro.

  Een aanvraag kan ingediend worden door:

  • Een kunstenaar betrokken bij de presentatie
  • Een organisatie betrokken bij de presentatie
  • Een kunstwerker die als bemiddelaar optreedt voor de presentatie van één of meerdere kunstenaars of organisaties
  • Een buitenlandse organisatie die een kunstenaar of kunstenorganisatie presenteert die gevestigd is in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

  Indiendatum:

  • 31 januari: voor presentatieprojecten die starten tussen 1 mei en 31 juli.
  • 30 april: voor presentatieprojecten die starten tussen 1 augustus en 31 oktober.
  • 31 juli: voor presentatieprojecten die starten tussen 1 november en 31 januari van het volgende jaar.
  • 31 oktober: voor presentatieprojecten die starten tussen 1 februari en 30 april van het volgende jaar.

  Tegemoetkomingen voor internationale presentatiemomenten

  Een tegemoetkoming voor een internationaal presentatiemoment biedt financiële ondersteuning om deel te nemen aan buitenlandse activiteiten waaraan een presentatiemoment is gekoppeld. Niet alleen reis-, verblijf-, verzekerings- en transportkosten, maar ook materiaal- en andere kosten komen in aanmerking voor deze subsidie, zolang deze kosten strikt verbonden zijn aan de presentatie. De kosten voor de creatie van een werk dat in het buitenland getoond wordt, komen niet in aanmerking.

  Het maximale bedrag dat je voor deze subsidie kan ontvangen, is 7000 euro.

  Een aanvraag kan ingediend worden door:

  • Een kunstenaar betrokken bij de presentatie
  • Een organisatie betrokken bij de presentatie
  • Een kunstwerker die als bemiddelaar optreedt voor de presentatie van één of meerdere kunstenaars of organisaties
  • Een buitenlandse organisatie die een kunstenaar of kunstenorganisatie presenteert die gevestigd is in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

  Indiendatum:

  • Ten minste twee maanden voor de aanvang van het presentatiemoment, tenzij gemotiveerde uitzonderingen.

  Residentiebeurzen

  Een verblijf in een residentie biedt je als kunstenaar tijd en ruimte om buiten je vertrouwde geografische context te werken aan de ontwikkeling van je oeuvre. Een residentiebeurs komt tussen in de kosten verbonden aan zo’n residentie. Je kan een residentie aanvragen voor een residentie naar keuze, of voor een residentieplek in het buitenland waarmee het Departement Cultuur, Jeugd en Media een overeenkomst heeft.

  Kunstenaars die geselecteerd worden voor een residentie waarmee de Vlaamse overheid een overeenkomst heeft, ontvangen een vooraf bepaalde tussenkomst voor hun leef- en reiskosten. Voor een zelfgekozen residentieplek bedraagt het maximumbedrag 10.000 euro.

  Indiendata:

  • De deadline voor het indienen van je aanvraag is afhankelijk van de residentie die je kiest.

  Subsidiebeslissingen

  Bekijk hier de subsidies die de afgelopen jaren werden toegekend.

  Aanvraag

  Een aanvraag binnen het Kunstendecreet dien je in via de webapplicatie KIOSK. Hier vind je een gebruiksaanwijzing.

  Meer informatie

  Het Kunstendecreet hanteert een eigen jargon. Dat roept wellicht wat vragen op. We helpen je hieronder alvast op weg, maar met vragen kan je steeds bij ons terecht.

  • Wat betekent kunstenaarschap? Algemene informatie over het kunstenaarschap vind je in de Gids voor kunstenaars.
  • Wat houden de verschillende functies in en hoe bepalen ze mijn aanvraag? Meer informatie over de specifieke functies en hun criteria vind je hier.
  • Hoe begin ik aan mijn begroting? Bekijk deze handige webinar.

  In samenwerking met Kunstenpunt, VI.BE en Cultuurloket organiseren we infosessies in de aanloop naar de indiendatum voor projectsubsidies en beurzen. Hou daarvoor onze website in het oog of schrijf je in op onze nieuwsbrief.

   Andere subsidiekanalen

   Ook voor andere subsidies kom je als architect in aanmerking. We overlopen hieronder de belangrijkste kanalen.

   Oproepen Vlaamse overheid

   De Vlaamse overheid lanceert regelmatig oproepen. Hou dus zeker de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media in het oog voor nieuws over subsidiemogelijkheden.

   Cultureel samenwerkingsakkoord

   De Vlaamse en Franse Gemeenschap doen in het kader van een cultureel samenwerkingsakkoord jaarlijks een projectoproep voor samenwerking tussen Vlaamse en Franstalige culturele organisaties.

   Innovatieve partnerprojecten

   Met de subsidieoproep Innovatieve partnerprojecten kan een culturele organisatie een samenwerking aangaan met een organisatie uit een andere sector. Een partnerproject bestaat uit minstens twee partners, waarvan minimaal één culturele partner en minimaal één niet-culturele partner uit een andere sector. Bekijk hier of jouw sector in aanmerking komt.

   Afstudeerprojecten, gefinancierde doctoraten en academische onderzoeken komen niet in aanmerking, net als restauratiewerken en projecten die al lopen op het moment van de aanvraag.

   De projectsubsidie bedraagt maximaal 80.000 euro per project.

   Indiendatum:

   • 15 juli: projecten mogen starten op 1 december van hetzelfde jaar en lopen maximaal drie jaar. Ten laatste 31 oktober van hetzelfde jaar wordt de beslissing bekendgemaakt.

   Creative Europe

   Creative Europe is het zevenjarige subsidieprogramma (2021-2027) van de Europese Commissie ter bevordering en ondersteuning van de internationale samenwerking in de culturele, creatieve en audiovisuele sectoren. Binnen dit programma worden subsidies verleend voor specifieke samenwerkingsvormen. Ontdek hier welk subsidiekanaal voor jou geschikt is.

   Europese samenwerkingsprojecten

   Deze subsidie biedt ondersteuning aan een samenwerkingsproject met drie tot tien organisaties uit evenveel landen, voor maximum vier jaar.

   • Indiendatum: 5 mei 2022.

   Europese Netwerken voor Culturele & Creatieve Organisaties

   Deze subsidie biedt ondersteuning bij internationale netwerken, actief in de culturele en creatieve sectoren voor maximum drie jaar.

   • Indiendatum: 26 augustus 2021

   Europese Platformen

   Deze subsidie biedt ondersteuning bij internationale platformen, actief in de culturele en creatieve sectoren. Het platform bestaat uit één coördinerende organisatie en minimum elf partnerorganisaties, samen uit twaalf verschillende deelnemende landen, voor maximum drie jaar.

   • Indiendatum: 29 september 2021

     Lokale subsidiekanalen

     De meeste steden en gemeenten geven financiële en/of logistieke steun aan plaatselijke initiatieven. Informeer hiervoor bij het lokale bestuur.

     CANON Cultuurcel

     Denk je aan een project in samenwerking met een school? CANON Cultuurcel ondersteunt scholen bij de ontwikkeling van samenwerkingen met kunstenaars en cultuurorganisaties.

      Waar kan ik terecht met vragen?

      Vlaams Architectuurinstituut

      Architecten kunnen voor advies over subsidies terecht bij het Vlaams Architectuurinstituut. Nood aan een klankbord? Twijfel je of je de juiste functie hebt gekozen? We beantwoorden je individuele vragen. Opgelet: maatwerk zoals aanvraagdossiers nalezen, begrotingen maken, contracten of statuten opstellen, behoren niet tot de opdracht van het Vlaams Architectuurinstituut.

      Contact: Rosan Meijer

      • rosan.meijer@vai.be
      • 03/242.89.65

      Kunstenpunt

      Kunstenpunt is een interface voor de kunsten uit Vlaanderen en Brussel. Ook als architect kan je hier terecht met vragen.

      Nood aan een klankbord om je eigen aanvraag te situeren binnen het Kunstendecreet? Ook hiervoor kan je terecht bij Kunstenpunt. Mail of bel maandagnamiddag tussen 14u en 17u naar 02 274 17 60 voor een antwoord op je specifieke vraag. Opgelet: maatwerk zoals aanvraagdossiers nalezen, begrotingen maken, contracten of statuten opstellen, behoren niet tot de opdracht van het steunpunt. Je kan ook online aansluiten tijdens een Morning Coffee elke maandag -en woensdagochtend van 10u tot 11u via zoom. Meer informatie daarover vind je hier.

      Iedere aanloop naar de indiendata voor beurzen en projecten (15/3, 15/9) organiseert Kunstenpunt i.s.m. VAi, Cultuurloket en VI.BE een infosessie. We raden sterk aan deze sessie te volgen ter voorbereiding van je aanvraag. Bekijk voor concrete data de kalender van Kunstenpunt.

      Cultuurloket

      Met vragen over onder meer werken, ondernemen en financieren binnen de culturele sector kan je terecht bij Cultuurloket. Ze bieden persoonlijk advies, een online kennisbank met actuele informatie en infosessies.

      Departement Cultuur Jeugd Media

      Met vragen over de regelgeving binnen het Kunstendecreet kan je terecht bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media.