Actoren | Gemeentekrediet

Situering

Het Gemeentekrediet werd opgericht in 1860 om gemeenten beter in staat te stellen leningen aan te gaan tegen voordelige voorwaarden. Na de Eerste Wereldoorlog speelde de instelling een belangrijke rol in de financiële ondersteuning van gemeenten voor het realiseren van de wederopbouw. De bank vervulde voor gemeenten en provincies een gelijkaardige functie als die van de Nationale Bank tegenover de staat.

Plaats van deze actor in het gemeentelijk wederopbouwarchief

De briefwisseling met het Gemeentekrediet over het aangaan van leningen in de nasleep van de wederopbouw is in het algemeen goed bewaard. Men heeft het daarin vaak over de mobilisatie van obligaties die aan de gemeenten waren toegekend op basis van de oorlogsschadevergoeding waar ze recht op hadden. Om de procedure voor het aangaan van leningen te stroomlijnen, was een model beschikbaar voor de beraadslaging van de gemeenteraad, aan de hand waarvan bepaald werd welke soort lening de gemeente mocht aangaan en volgens welke soort van terugbetaling. Dergelijk model komt in het gemeentearchief meermaals voor.

Bibliografie

  • 'Gemeenteleeningen aangegaan door bemiddeling der Maatschappij van het Gemeentekrediet', in: Beknopte bekendmaking nopens den Dienst der Verwoeste Gewesten, jg. 3, 1921, nr. VI, pp. 394-399.
  • Van Audenhove, Marcel,Geschiedenis van de gemeentefinanciën in de economische, financiële en sociale evolutie van België 1918-1985, 2 volumes, Gemeentekrediet, s.l., 1990.
  • Van Audenhove, Marcel, Ontstaan en oprichting van de ‘Maatschappij van het Gemeentekrediet’, in: het Tijdschrift van het Gemeentekrediet, jg. 52, 1998, nr. 205, pp. 5-16.
  • Terrizzi, Rosa, Le Ministère de l'intérieur (1830-1994) . I : Etude de l'administration centrale et répertoires des commissions et services publics, Miscellanea Archivistica Studia 74, p. 202.

Selectie van stukken die met deze actor in verband staan